برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

اعضای هیت علمی دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
آمار زیستی و اپیدمیولوژی
گروه آمارو اپیدمیولوژی
استاد
آمار زیستی
احمد اصل هاشمی
بهداشت محیط
گروه مهندسی بهداشت محیط
مربی
مهندسي بهداشت محیط
حسن اصلانی
بهداشت محیط
عضو هیت علمی
استادیار
مهندسي بهداشت محیط
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مدیر گروه
استاد
آموزش بهداشت
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عضو هیت علمی
استادیار
آموزش بهداشت
حسن تقی پور
بهداشت محیط
معاونت آموزشی
استاد
بهداشت محیط
آمار زیستی و اپیدمیولوژی
گروه آمارو اپیدمیولوژی
استادیار
آمار زیستی
زینب جوادی والا
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عضو هیت علمی
استادیار
آموزش بهداشت
لیلا جهانگیری
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عضو هیت علمی
دانشیار
آموزش بهداشت
بهداشت محیط
عضو هیت علمی
استاد
مهندسي بهداشت محیط
ایمان دیانت
بهداشت حرفه ای
عضو هیت علمی
استاد
بهداشت حرفه ای
یحیی رسول زاده
بهداشت حرفه ای
عضو هیت علمی
دانشیار
بهداشت حرفه ای
آمار زیستی و اپیدمیولوژی
عضو هیت علمی
دانشیار
آمار زیستی
محمد شاکر خطیبی
بهداشت محیط
عضو هیت علمی
استاد
مهندسی محیط زیست
عبدالرضا شقاقی
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
استاد
بهداشت جامعه
بهجت شکروش القو
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
استادیار
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آمار زیستی و اپیدمیولوژی
عضو هیت علمی
استادیار
اپیدمیولوژی بالینی
آمار زیستی و اپیدمیولوژی
گروه های آموزشی
مربی
آمار زیستی
غلامحسین صفری
بهداشت محیط
عضو هیت علمی
استادیار
بهداشت محیط
بهداشت حرفه ای
عضو هیت علمی
دانشیار
بهداشت حرفه ای
اکبر غلامپور
بهداشت محیط
گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دانشیار
مهندسي بهداشت محیط
احمد کوشا
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عضو هیت علمی
دانشیار
متخصص عفونی
ندا گیلانی
آمار زیستی و اپیدمیولوژی
عضو هیت علمی
استادیار
آمار زیستی
آمار زیستی و اپیدمیولوژی
عضو هیت علمی
دانشیار
اپیدمیولوژی
بهداشت حرفه ای
عضو هیت علمی
استادیار
بهداشت حرفه ای
بهداشت حرفه ای
عضو هیت علمی
استادیار
بهداشت حرفه ای
محمد مسافری
بهداشت محیط
گروه های آموزشی
استاد
بهداشت محیط
حسين مطلبی
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عضو هیت علمی
دانشیار
بهداشت سالمندی
سعید موسوی
آمار زیستی و اپیدمیولوژی
عضو هیت علمی
استادیار
آمار زیستی
حیدر ندریان
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عضو هیت علمی
دانشیار
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
جلیل نظری
بهداشت حرفه ای
عضو هیت علمی
دانشیار
ارگونومی